Auxiliary Verbs: افعال کمکی و full/main verbs : افعال اصلی

Auxiliary-Verbs-

Auxiliary Verbs یا افعال کمکی فعل هایی هستند که پیش از یک فعل اصلی می آیند تا جمله را منفی، سوالی، مجهول و .. کنند.

این افعال شامل be, do, have, will هستند.

در مقابل افعال کمکی یا Auxiliary Verbs ما افعال اصلی یا full/main/principal verbs را داریم که در جمله حضوری مستقل دارند و معنی دار هستند.

برای مثال

در جمله

I have a car.

have

یک فعل اصلی یا full/main verb است چون به خودی خود معنی ” داشتن” می دهد و برای معنا داشتن به هیچ اسم و فعل کنار خود وابسته نیست

اما در جمله

he has played football.

 has

به تنهایی معنی ندارد و فقط معنای play  را کامل می کند.

در درس های آینده درباره هر کدام از افعال کمکی و کاربردشان بیشتر توضیح می دهیم.

شما ممکن است این را هم بپسندید