درس نهم- معرفی یک همکلاسی

Listen to the students talking in the school yard. Sara: Who is that girl? Mehri: That’s Fatima. She’s our new classmate. Sara: Let’s talk to her. Mehri: Hi, Fatima. This is Sara. Sara: Nice to meet you, Fatima. Fatima: Nice to meet you, too. Sara: Welcome to our school. Fatima: Thank you. به این دانش اطلاعت بیشتر دربارهدرس نهم- معرفی یک همکلاسی[…]

درس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی

Listen to the teacher greeting her students in class. Teacher: Hi, class! I am Ahmadi, your English teacher. Class: Hello, Mr. Ahmadi. Teacher: Now you say your names one by one. You, please. What’s your name? Milad: I’m Milad Parsapoor. Teacher: Excuse me. How do you spell your last name? Milad: Parsapoor, P-A-R-S-A-P-O-O-R Teacher: Thank اطلاعت بیشتر دربارهدرس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی[…]

درس دوم – روزهای هفته

درس دوم – روزهای هفته الف) لغات و اصطلاحات جدید   روزهای هفته Weekdays شنبه Saturday یکشنبه Sunday دوشنبه Monday سه شنبه Tuesday چهارشنبه Wednesday  آخر هفته weekend  پنچ شنبه Thursday جمعه Friday Time expressions  اصطلاحات زمان in the morning در صبح in the afternoon در بعداز ظهر in the evening در عصر on weekdays اطلاعت بیشتر دربارهدرس دوم – روزهای هفته[…]

درس اول – شخصیت افراد

درس اول – شخصیت افراد Angry Nervous Careless Funny Cruel Rude Selfish Neat Helpful Hard-working Talkative Clever Kind Serious Patient Upset Brave Friendly Shy Careful تمرین : لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. از روی هر جمله هم یکبار با اطلاعت بیشتر دربارهدرس اول – شخصیت افراد[…]

درس اول – ملیت

درس اول – ملیت الف) شما اهل کجا هستید؟   Iranian I am from Iran. من اهل ایران هستم I am Iranian. من ایرانی هستم French I am from France. من اهل فرانسه هستم I am french. من فرانسوی هستم British I am from England. من اهل انگستان هستم I am English. من انگلیسی هستم اطلاعت بیشتر دربارهدرس اول – ملیت[…]

درس هفتم – معرفی

درس هفتم – معرفی بخش اول: G: Good evening, everyone عصر بخیر همه I: Fred, this is Jon. فِرِد این جان است J: Nice to meet you Jon. از ملاقات تو خوشحالم جان Nice to meet you Fred. از ملاقات تو خوشحالم فِرِد تمرین 1 : لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را اطلاعت بیشتر دربارهدرس هفتم – معرفی[…]

درس ششم – احوالپرسی

درس ششم – احوالپرسی بخش اول:   A: Hello سلام Hi سلام B: How are you? حال شما چطوره؟ حالت چطوره؟ Fine thanks خوبم ممنون C: Hi, I’m Tom. سلام من تام هستم Hi Tom. I’m Ana. سلام تام. من آنا هستم تمرین 1: لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید اطلاعت بیشتر دربارهدرس ششم – احوالپرسی[…]

درس چهارم – رنگها

درس چهارم – رنگها   تمرین 1: رنگ ها را بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. @salamzabanchat   تمرین 2: لطفا از روی رنگ ها بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. @salamzabanchat