دل و روده چیزی را در آوردن

Ass about with (meddle with, play stupidly with)

Don’t ass about with that valve, you’ll break it.
When I go out with a camera, its to take pictures not ass about with Facebook.

Ass about with

با چیزی بازی کردن، ور رفتن با چیزی، چیزی را دستکاری نمودن، به شی ایی دست زدن، دل و روده چیزی را درآوردن، در کاری فضولی کردن، دست زدن، بکار بردن یا امتحان کردن چیزی بدون داشتن مهارت و احتمالا خراب کردن آن، در کاری دخالت یا مداخله بیجا نمودن.

Don’t ass about with the television; you’ll break it.

با تلوزیون ور نرو آنرا می شکنی (دخلش را در می آوری)