هر چه می خواهد دل تنگت بگو

 

هر چه می خواهد دل تنگت بگو

Example:

A: I don’t know how to say.

B: say what is in your heart.

ترجمه

الف: نمی دونم چجوری بگم

ب: هر چه می خواهد دل تنگت بگو