فعل take

take

فعل take یکی از پرکاربرترین افعال زبان انگلیسی است که یادگیری نحوه کاربرد آن به افزایش مهارت صحبت کردن ما بسیار کمک می کند.

ما معمولا فعل take را با این نوع اسم ها استفاده می کنیم؟

1) washing: a bath, a shower, a wash
2)Resting: a break, a holiday, a rest

:مثال

I always take a cold shower in the morning.
You look tired. You need to take a break.

و این کلمات:

carea turntroublea chancea decision
care ofturnsthe troublea riska photograph

مثال:

We took hundreds of photographs on holiday.
Jane always takes a lot of trouble with her homework.

و همچنین شکل اسمی برخی افعال:

I think you should take a look at this.
Let’s take a walk.
They are going to take a swim*.


*البته go for a swim نسبت به take a swim  متداول تر است.

شما ممکن است این را هم بپسندید