سفت شدن و دانه دانه شدن پوست در اثر سرما و ترس، چندش، مو به تن سیخ شدن


goose bumps  
سفت شدن و دانه دانه شدن پوست در اثر سرما و ترس، چندش، مو به تن سیخ شدن
goose pimples و goose skin و goose bumps
هم می گویند

Definition:

a condition in which the skin is raised up in small points because a person is cold or frightened

Example:

1) That film was so scary I had goose bumps the whole time.
آن فیلم خیلی ترسناک بود تمام مدت مو به تن من سیخ شده بود

2) Don’t tell me you’re getting goose bumps now–it’s almost our turn to go on stage to perform.
به من نگو که الان از ترس مو به تنت سیخ شده– الان تقریبا دیگه نوبت ماست که برای اجرا بریم رو صحنه.

3) seeing the corpse gave me goose flesh.
با دیدن جسد مو به تنم سیخ شد

4) When she told me that she loved me, I got goose bumps.

وقتی بهم گفت که دوستم داره مو به تنم سیخ شد.

5) I get goose bumps anytime I’m scared.

من هر وقت میترسم مو به تنم راست میشه

6) John told us a story and everyone got goose bumps.
جان به ما یک داستان گفت و همه مو به تنمون سیخ شد

A short conversation with goose bumps 

A: “Did you watch the speech?”
B: “No, I missed it. Was it good?”
A: “It was so touching that I got goose bumps everywhere.”


Other Common Sentences

“I was so inspired by the speech that I had a tingling sensation run across my body.”

“I felt a jolt of excitement when I heard the good news.”

“My arms were tingling when I heard that story.”

ُُSynonym: goose pimples و goose skin و goose bumps