زور بازو

Beef

Beef1

strength, muscles

زور، قدرت، نیرو، ماهیچه ها، قوه بازو، زور بازو، نیروی بازوها

He can lift it alone; he’s got plenty of beef.

او می تواند آن را تنها بلند کند، خیلی زوردار است.