زمان حال ساده

 

 

(Simple Present)

در زبان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:

الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود every week , every day و … به کار می رود.

I go to school everyday.
I go to Rasht every week.
I study a book every night.
We eat Omelet every week.
They come here every day.

he always comes late.
They always go mountain climbing.
She often works at the weekend.
It’s often difficult to translate poetry.
This type of accident happens often
I often go to his house
Women usually live longer than men.
Usually I wear black shirt.
The drive usually takes 15 or 20 minutes.

 future

ب- برای بیان بیان حقیقت یا عادتی زمان حال ساده به کار می‌رود.
– The earth moves round the sun.
– Sky is blue.
– Snow is white.
– Grass is green.
طرز ساختن زمان حال ساده:

حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.

طرز منفی و سوالی کردن حال ساده

اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی  برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه Do را قبل از فاعل و برای سوم شخص مفرد کلمه Does را قبل از فاعل آورده و فعل را به صورت ساده بدون S یا es یا ies می نویسیم.
برای منفی کردن Don’t را قبل از فعل اصلی و Doesn’t را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه Doesn’t و یا Does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es و یا ies فعل اصلی حذف می شود.
I go
I don’t go

Do I go?

He goes
He does not go
Does he go?

تمرین

مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،

1-I like my natural science teach very much.

2-you can speak with your teacher.

شما ممکن است این را هم بپسندید