زمان آینده

Simple Future

زمان آینده
فاعل+shall/will+مصدر بدون to+ مفعول
این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.

این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.

tense4


طرز منفی و سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not بعد از shall و will گذاشته می شود.

مخفف will not می‏شود won’t
I will not go tomorrow.
I will not kill her.

:تمرین

جای خالی را باتوجه به کلمات درون پرانتز کامل کنید

1) I’m afraid I ………………… (not/be) able to come tomorrow.

2) Because of the train strike, the meeting ………………….. (not/take) place at 9 o’clock..

3) A: Go and tidy your room! B: I ……………………. (not/do) it.

4) If it rains, we ………………………… (not/go) to the beach.
5) A: There’s someone at the door. B: I ……………………… (get) it.

6) Joan thinks the Conservatives ……………………….. (win) the next election.

7) A: I’m moving house tomorrow. B: I ………………………..(come) and help you.

8) …………………… (they/come) tomorrow?

9) When ………………….. (you/back)?

10) If you lose your job, what …………………… (you/do)?

شما ممکن است این را هم بپسندید