زمان آینده کامل

زمان آینده کامل
این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد
معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط
after- before- when – by
همراه با زمان حال به کار می روند.
future8
I will have done it before six o’clock.
طرز ساختن آینده کامل
این زمان با آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید
– I will have done.
– You will have seen

شکل منفی سوالی
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.

شما ممکن است این را هم بپسندید