زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری
این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

future9

At this time, tomorrow, next month, next week

و یا همراه با کلماتی مثل: if- wish همراه زمان حال ساده می آید.

طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

I will be going –

منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.

شما ممکن است این را هم بپسندید