دست انداختن

Give (an actor) the bird (hiss or boo at)

برای (هنرپیشه اش) شیشکی بستن، (هنر پیشه ای) را هو کردن، (بازیگری) را با هیس رسوا کردن، (کسی را) دست انداختن و مسخره کردن، کسی را خیت کردن

When he forgot his lines, the audience gave him the bird.

وقتی حرفهایش یادش رفت، تماشاچیها مسخره اش کردند.