درک فیلم های سینمایی (اصطلاحات رایج انگلیسی)-I put on my resume that I could speak Japanese, which is a total lie.

32

شما ممکن است این را هم بپسندید