آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس یازدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس یازدهم

 

 

درس یازدهم

نکته دستوری: صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از:

My

your

His

Her

Our

Your

Their

فاعل صفات ملکی
My book کتاب من I
Your book. کتاب تو(شما, چه جمع و چه مفرد) you
His book. کتاب او (مذکر) he
Her book. کتاب او (مونث)she
Our book. کتاب ما we
Their book کتاب آنها they

من یک دانش آموز هستم.
من یک پسر هستم.
نام من احمد است.
این مادر من است.
آن پدر من است.
آنها برادران من و اینها خواهران من هستند.
او یک پسر است.
اسم او جمشید است.
آن بدنش است.
آن سر او است.
آنها گوش های او هستند.
آن گوش چپ او هست.
آنها چشمانش هستند.
آن صورت او است.
آن دهانش است.
این یک دختر است. نام او نسرین است.
اینها دستهای او هستند.
این  دست راست او هست
این بینی او است.
اینها پاهای او هستند.
این گردن او هست.
این موی او هست.
اینها لبهای او هستند.
اینها انگشتان او هستند.

I’m a student.
I’m a boy.
My name is Ahmad.

درس یازدهم
This is my mother.

درس یازدهم

That is my father.

درس یازدهم
Those are my brothers and these are my sisters.

درس یازدهم
That is a boy
His name is Jamshid.

درس یازدهم
That is his body.

درس یازدهم
That is his head.


Those are his ears.


That is his left ear.

درس یازدهم
Those are his eyes.

درس یازدهم
That is his face.

درس یازدهم
That is his mouth.


This is a girl. Her name is Nasrin.

درس یازدهم
These are her hands.

درس یازدهم
This is her right hand.

درس یازدهم
This is her nose.

درس یازدهم
These are her legs.

درس یازدهم
This is her neck.


This is her hair.


These are her lips.

These are her fingers.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام