آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهارم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهارم

 

 

آن یک پنجره است.
آیا آن یک پنجره است؟
بله، آن هست.
آن یک خودکار است.
آیا آن یک خودکار است؟
بله، آن هست.
آن یک تخته سیاه است؟
بله، آن هست.
آیا آنها دیوار هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آنها دانش آموز هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آنها نیمکت هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آن یک در است؟
بله، آن هست.
آیا آنها در هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آن یک میز تحریر است.
بله، آن هست.
آیا او یک معلم است؟
بله، او هست.
آیا آنها دانش آموز هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا او یک دانش آموز است؟
بله، او هست.
آیا شما یک دانش آموز هستید؟
بله، من هستم.
آیا شما دانش آموز هستید؟
بله، ما هستیم.

(نکته: البته در فارسی کسی به اینصورت پاسخ نمی دهد که بله آن هست و یا بله آنها هستند و این موضوع در اینجا فقط جنبه آموزشی دارد معنی صحیح این است که  “بله، درست” )

1- Is it a window?
Yes, it is.

2- Is it a pen?
Yes, it is.


3-Is it a blackboard?
Yes, it is.


4- Are they students?
Yes, they are.


5- Are they students?
Yes, they are.


6- Are they benches?
Yes, they are.


7- Is it a door?
Yes, it is.


8- Are they doors?
Yes, they are.


9- Is it a desk?
Yes, it is.


10- Is she a teacher?
Yes, she is.


11- Are they students?
Yes, they are.


12- Is he a student?
Yes, he is.


13- Are you a student?
Yes, I am.


14- Are you students?
Yes, we are.

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 14 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

الف: شفاهی پاسخ کوتاه بدهید:

A- give short answers orally:

Example:

Are they books?
Yes, they are.

1-Are they pens? 1-Yes, they are.


2-Are they blackboards? 2- Yes, they are.


3-Is it a bench? 3- Yes, it is.


4- Are they windows? 4- Yes, they are.


5-Is she a student? 5- Yes, she is.


6-Is it a wall? 6- Yes, it is.


7- Are you teachers? 7- Yes, we are.


8- Are you students? 8- Yes, we are.


9-Are you a student? 9- Yes, I am.


10- Am I a teacher? 10- Yes, you are.

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 10 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

 

ب: با ” what” سئوالی کنید.
آنها در هستند.
آنها چه هستند؟

B-ask questions with “what”:

Example:
They are doors.
What are they?

1- They are books. 1- What are they?


2- They are students. 2- What are they?


3- She is a teacher. 3- What is she?


4- They are doors. 4- What are they?


5- It is a window. 5- What is it?


6- It is a pencil. 6- What is it?


7- He is a teacher. 7- What is he?


8- She is student. 8- What is she?


9- They are teachers. 9- What are they?

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 9 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ج- به مفرد تبدیل کنید:
آنها خودکار هستند.
آن یک خودکار است.

C-change into the singular:

Example:
They are pens.
It’s a pen.

1- They’re chairs.

 1- It’s a chair.

2- They’re walls.


2- It’s a wall.

3- They’re benches.


3- It’s a bench.

4- They’re books.


4- It’s a book.

5- They’re students.


5- She’s a student.

6- You’re teachers.


6- You’re a teacher.

7- We’re teachers.


7- I’m a teacher.

 

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 7 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

د- به جمع تبدیل کنید:

او یک دانش آموز است.
آنها دانش آموز هستند.

D-change into the plural:

Example:
She is a student.
They are students.

1- She is a teacher.

1- They are teachers.

2- It is a bench.


2- They are benches.

3- He is a student.


3- They are students.

4- It is a chair.


4- They are chairs.

5- It is a pencil.


5- They are pencils.

6- He is a teacher.


6- They are teachers.

7- It is a pen.


7- They are pens.

8- It is a door.

 8- They are doors.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 8 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام