درس چهاردهم

کلمات زیر را به خاطر بسپارید

Do انجام دادن

water آب
Doing در حال انجام دادن

homework تکلیف
Drink نوشیدن

speaking در حال صحبت کردن
Drinking در حال نوشیدن

English انگلیسی
Listening to در حال گوش دادن به

who چه کسی

او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول بازی کردن است.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول خوردن یک سیب است.
آنها اکنون مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها اکنون مشغول نوشیدن آب هستند.

او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال انجام تکالیفش است.
علی اکنون مشغول انجام چه کاری می باشد؟
او اکنون مشغول خواندن قرآن است.
پروین در حال انجام چه کاری می باشد؟
او مشغول خواندن نماز است.
آنه مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها حالا در حال صحبت کردن هستند.

آنها در حال صحبت کردن انگلیسی هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال گوش کردن به معلم است.
چه کسی حالا در حال نوشیدن آب است؟
احمد الان مشغول نوشیدن آب است.
چه کسی حالا مشغول خوردن ناهار است؟

دختر در حال خوردن ناهار است.
چه کسی در حال بازی کردن است؟
پسرها حالا مشغول بازی کردن هستند.
چه کسی مشغول گوش دادن به معلم است؟
دانش آموزان مشغول گوش کردن به معلم هستند.

1- What is he doing?
He is playing now.

2- What is she doing now?
She’s eating an apple.

3- What are they doing now?
They’re drinking water now.

4- What is she doing now?
She’s doing her homework.

5- What is Ali doing now?
He is reading the Koran now.

6- What is parvin doing?
She is praying.

7- What are they doing?
They are speaking now.

8- What is she doing now?
She is listening to the teacher.

9- Who is drinking water now?
Ahmad is drinking water now.

10- Who is eating lunch now?
The girl is eating lunch now.

11- Who is playing now?
The boys are playing now.

12- Who is listening to the teacher?
The students are listening to the teacher.

تمرینات درس چهاردهم

نکته دستوری:

برای سئوالی کردن جملات استمراری با کلمه what بایستی این کلمه در ابتدای جمله بکار رفته و سپس به جای فعل کمکی(am-is-are) با فاعل عوض شده و فعل اصلی جمله را که ing دارد تبدیل به doing بنمائید:

مثال:
آنها اکنون مشغول صحبت هستند.
آنها اکنون مشغول چه کاری هستند؟

They are speaking now. (What)
What are they doing now?

و چنانچه بخواهیم جمله را با کلمه who (چه کسی) سئوالی کنیم این کلمه مستقیماً جای فاعلجمله را گرفته و بقیه جمله نوشته می شود و فقط یک علامت سئوال در انتهای جمله گذارده می شود:

مثال:
علی مشغول انگلیسی صحبت کردن است.
چه کسی مشغول انگلیسی صحبت کردن است؟

Ali is speaking English.
Who is speaking English?

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

A-Change into the questions:

1- Mahin is eating lunch now. (Who)
Who is eating lunch now?

2- We are speaking English now. (Who)
Who is speaking English now?

3- My sister is drinking water now (who)
Who is drinking water now?

4- Freshet is walking now. (Who)
Who is walking now?

5- Ali is doing his homework. (Who)
Who is doing his homework?

6- I am reading a book now. (Who)
Who is reading a book now?

7- They are listening to the teacher now. (What)
What are they doing now?

8- You are going to school now. (What)
What are you doing now?

9- Her brother is cleaning the blackboard now. (What)
What is her brother doing now?

10- We are sitting in the classroom now. (What)
What are we doing now?

ب- جملات زیر را بخوانید:

B- Read these sentences:

Mansour and Maryam

1- This is Mansour

2- she is Maryam.
3- Mansour has an apple.

4- Maryam has an orange.
5- They are playing in the garden.

6- She is drinking water.
7- Mansour is washing his hands.

8- She is doing her homework.
9- He is reading a book.

10- She is praying.

 الف- به سئوالی تبدیل کنید:

A-Change into questions:

Example:
It is a chair.
Is it a chair?

1- There is an apple under the table.
Is there an apple under the table?

2- Those are your face, your hair and your head.
Are those your face, your hair and your head?

3- There are boys and girls in the classroom.
Are there boys and girls in the classroom?

4- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?

5- He is cleaning the blackboard now.
Is he cleaning the blackboard now?

ب- با کلمه”what” تبدیل به سئوالی کنید:

B-change into the questions with “what”

Example:
He is reading.
What is he doing?

1- He is listening.

1- What is he doing?

2- She is drinking water.

2- What is she doing?

3- We are opening the windows.

3- What are we doing?

4- They are praying now.

4- What are they doing?

5- I am washing my hands now.

5- What am I doing?

ج- با “who” سئوال کنید:

C-Ask questions with “Who”:

Example:
They are going to school.
Who is going to school?

1- Ali is eating lunch now.
Who is eating lunch now?

2- You are listening to the teacher.
Who is listening to the teacher?

3- We are drinking water.
Who is drinking water?

4- I am doing my homework.
Who is doing my homework?

5- The boys are speaking English.
Who is speaking English?

د-کوتاه و کامل پاسخ دهید:

D- Give short and complete answers:

Example:
Is there a pen on the book? (Yes)
Yes, there is. There is a pen on the book.

1- Is she a woman? (Yes)
Yes, she is a woman.

2- Are there benches in the classroom? (Yes)
Yes, there are benches in the classroom.

3- Am I opening your mouth? (No)
No, you are not opening my mouth.

4- Are they playing in the garden? (Yes)
Yes, they are playing in the garden.

5- Does he have a pen and a pencil? (No)
No, he doesn’t have a pen and a pencil.