آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پنجم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پنجم

 

 

آیا آن یک کتاب است؟
بله، آن هست. آن یک کتاب است.
آیا آنها دانش آموز هستند؟
بله آنها هستند. آنها دانش آموز هستند.
آیا آن یک میز است؟
خیر، آن نیست. آن یک میز نیست.
آیا آن یک پنجره است؟
نه آن نیست. آن یک پنجره نیست.
آیا آنها دیوار هستند؟
نه، آنها نیستند. آنها دیوار نیستند.
آیا آنها معلم هستند؟
خیر، آنها نیستند. آنها معلم نیستند.
آیا او یک معلم است؟
بله او هست. او یک معلم است.
آیا او یک دانش آموز است؟
نه، او نیست. او یک دانش آموز نیست.
آیا شما دانش آموز هستید؟
بله ما هستیم. ما دانش آموز هستیم.
آیا شما یک معلم هستید؟
نه.من نیستم. من یک معلم نیستم.

1- Is it a book?

Yes, it is. It’s a book.

2- Are they students?
Yes, they are. They’re students.


3- Is it a table?
No, it isn’t. It isn’t a table.


4- Is it a window?
No, it isn’t. It isn’t a window.


5- Are they walls?
No, they aren’t. They aren’t walls.


6- Are they teachers?
No, they aren’t. They aren’t teachers.


7- Is she a teacher?
Yes, she is. She is a teacher.


8- Is he a student?
No, he isn’t. He isn’t a student.


9- Are you students?
Yes, we are. We are students.


10- Are you a teacher?
No, I’m not. I’m not a teacher.

 

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 10 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

الف: به منفی تبدیل کنید:

آن یک میز است.
آن یک میز نیست.

A-Change into the negative orally:

Example:
It is a table.
It isn’t a table.

1- It is a window. 1- It isn’t a window.


2- She is a teacher. 2- She isn’t a teacher


3- It is a bench. 3- It isn’t a bench.


4- She is a girl. 4- She isn’t a girl.


5- They are walls. 5- They aren’t walls.


6- They are tables. 6- They aren’t tables.


7- We are teachers. 7- We aren’t teachers.


8- You are students. 8- You aren’t students.


9- You are teachers. 9- You aren’t teachers.


10- I am a student. 10- I am not a student.

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 10 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- این تمرین را مانند مثال نمونه انجام دهید:

آیا آن یک مداد است؟
بله، آن هست.
آن یک مداد است.

B-Do exercises like the example:

Example:
Is it a pencil?
Yes, it is.
It’s a pencil.

1- Is it a pen? Yes, it is. It is a pen


2- Is he a teacher? No, he isn’t. He is a student.


3- Are they chairs? Yes, they are. They’re chairs


4- Is it a bench? No, it isn’t. It is a table.


5- Are they books? Yes, they are. They’re books

ج- به سئوالی تبدیل کنید:

او یک معلم است.
آیا او یک معلم است؟

C-Change into questions:

Example:
She is a teacher.
Is she a teacher?

1- She is a girl. 1- Is she a girl?


2- It is a door. 2- Is it a door?


3- He is a teacher. 3- Is he a teacher?


4- They are windows. 4- Are they windows?


5- I am a teacher. 5- Am I a teacher?


6- It is a bench. 6- Is it a bench?


7- You are a student. 7- Are you a student?


8- You are students. 8- Are you students?

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 8 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

تمام تمرینات را شفاهی انجام دهید.

الف- به منفی تبدیل کنید:
آنها میز هستند.
آنها میز نیستند.

A-change into negative:

Example:
They are tables.
They aren’t tables.

1- They are windows. 1- They aren’t windows


2- It is a door. 2- It isn’t a door.


3- We are teachers. 3- We aren’t teachers.


4- I am a student. 4- I am not a student.


5- You are a teacher. 5- You aren’t a teacher.

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 5 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- به سئوالی تبدیل کنید:

آن یک تخته سیاه است.
آیا آن یک تخته سیاه است؟

B-change into questions:

Example:
It is a blackboard.
Is it a blackboard?

1- It is a wall.    1- Is it a wall?


2- He is a student. 2- Is he a student?


3- They are blackboards. 3- Are they blackboards?


4- She is a teacher. 4- Is she a teacher?


5- It is a table. 5- Is it a table?

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 5 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ج- به شکل مثبت تبدیل کنید:
آیا آن یک کتاب است؟
آن یک کتاب است.

C-Change into the affirmative:

Example:
Is it a book?
It is a book.

1- Is it a bench? 1- It is a bench.


2- Are they chairs? 2- They are chairs.


3- Is he a student? 3- He is a student.


4- Am I a teacher? 4- I am a teacher.


5- Are we students? 5- We are students.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 5 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

د- پاسخ کوتاه و کامل بدهید:

D-Give short and complete answers:

Example:
Is it a book?
Yes. It is. It is a book.
No, it isn’t. It isn’t a book.

1- Is it a chair? (Yes) 1- yes, it is. It is a chair.


2- Are we teachers? (No) 2- no, you aren’t. You aren’t teachers.


3- Is he a student? (Yes) 3- yes, he is. He is a student.


4- Are they benches? (Yes) 4- yes, they are. They are benches.


5- Are you a teacher?(no) 5- no, I am not. I am not a teacher.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 5 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام