درس پانزدهم

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید:

One یک

Two دو

Three سه

Four چهار

Five پنج

Six شش

Seven هفت

Eight هشت

Nine نه

Ten ده

Eleven یازده

twelve دوازده

یک زن در عکس وجود دارد.
سه پسر در عکس وجود دارند.
دو میز در کلاس وجود دارد
پنج مداد روی میز وجود دارد..
هفت خودکار روی میز تحریر وجود دارد.
چهار عکس روی دیوار وجود دارد.
روی میز تحریر دو کیف وجود دارد.
شش نیمکت در کلاس وجود دارد.
در عکس هشت(8) دانش آموز وجود دارد.
نه تخم مرغ روی میز وجود دارد.
ده سیب در عکس وجود دارد.
ِآیا دو میز در کلاس وجود دارد.
بله، دو میز در داخل کلاس وجود دارد.
آیا در عکس یک پسر وجود دارد؟
خیر، در عکس یک پسر وجود ندارد.
آیا روی میز یک جعبه وجود دارد؟
بله، روی میز یک جعبه وجود دارد.
آیا در عکس دو توپ و جود دارد؟
بله، دو توپ در عکس وجود دارد.

آیا هفت دانش آموز در عکس وجود دارد؟

نه هفت دانش آموز در عکس وجود ندارد.

1- There is one woman in the picture.
2- There’re three boys in the picture.
3-there’re two tables in the classroom.
4- There are five pencils on the table.
5- There are seven pens on the desk.
6- There are four pictures on the wall
7- There are two bags on the desk.
8- There are six benches in the classroom.
9- There are eight (8) students in the picture.
10- There are nine (9) eggs on the table.
11- There are ten (10) apples in the picture.
12- Are there two tables in the classroom?
Yes, there are two tables in the classroom
13- Is there one boy in the picture?
No, there isn’t one boy in the picture
14- Is there one box on the table?
Yes, there is one box on the table
15- Are there two balls in the picture?
Yes, there are two balls in the picture
16- Are there seven students in the picture?
No, there are not seven students in the picture.

تمرینات درس پانزدهم

الف- به سئوالات پاسخ دهید:

A- Answer the questions:

Example:
Are there five boys in the picture? (Yes)
Yes, there are five boys in the picture.

1- Are there 8 books on the table? (Yes)
Yes, there are 8 books on the table.

2- Is there 1 box under the table? (No)
No, there is not 1 box under the table.

3- Are there 7 benches in the classroom? (No)
No, there are not 7 benches in the classroom.

4- Are there 3 bags in the picture? (Yes)
Yes, there are 3 bags in the picture.

5- Are there four walls in the classroom? (Yes)
Yes, there are four walls in the classroom.

6- Is there 1 picture under the table? (No)
No, there is not 1 picture under the table.

ب- سئوال کنید و پاسخ سئوالات را بدهید:

B- Ask questions and answer the questions:

Example:
Are there three bags in the picture?
Yes, there are three bags in the picture.

1- Are there two balls on the desk?
Yes, there are two balls on the desk.

2- Is there a teacher in the classroom?
Yes, there is a teacher in the classroom.

3- Are there three eyes in the picture?
No, there aren’t three eyes in the picture.

4- Are there six pictures on the blackboard?
Yes, there are six pictures on the blackboard.

5- Are there nine boys in the picture?
Yes, there are nine boys in the picture.