آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پانزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پانزدهم

 

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید:

One یک

Two دو

Three سه

Four چهار

Five پنج

Six شش

Seven هفت

Eight هشت

Nine نه

Ten ده

Eleven یازده

twelve دوازده

یک زن در عکس وجود دارد.
سه پسر در عکس وجود دارند.
دو میز در کلاس وجود دارد
پنج مداد روی میز وجود دارد..
هفت خودکار روی میز تحریر وجود دارد.
چهار عکس روی دیوار وجود دارد.
روی میز تحریر دو کیف وجود دارد.
شش نیمکت در کلاس وجود دارد.
در عکس هشت(8) دانش آموز وجود دارد.
نه تخم مرغ روی میز وجود دارد.
ده سیب در عکس وجود دارد.
ِآیا دو میز در کلاس وجود دارد.
بله، دو میز در داخل کلاس وجود دارد.
آیا در عکس یک پسر وجود دارد؟
خیر، در عکس یک پسر وجود ندارد.
آیا روی میز یک جعبه وجود دارد؟
بله، روی میز یک جعبه وجود دارد.
آیا در عکس دو توپ و جود دارد؟
بله، دو توپ در عکس وجود دارد.

آیا هفت دانش آموز در عکس وجود دارد؟

نه هفت دانش آموز در عکس وجود ندارد.

There is one woman in the picture

1- There is one woman in the picture.


2- There’re three boys in the picture.

there’re two tables in the classroom.
3-there’re two tables in the classroom.

There are five pencils on the table.
4- There are five pencils on the table.

There are seven pens on the desk.
5- There are seven pens on the desk.

There are four pictures on the wall
6- There are four pictures on the wall.

There are two bags on the desk.
7- There are two bags on the desk.

There are six benches in the classroom.
8- There are six benches in the classroom.

There are eight (8) students in the picture
9- There are eight (8) students in the picture.

There are nine (9) eggs on the table
10- There are nine (9) eggs on the table.

11- There are ten (10) apples in the picture.
11- There are ten (10) apples in the picture.

two tables in the classroom
12- Are there two tables in the classroom?
Yes, there are two tables in the classroom

13- Is there one boy in the picture?
13- Is there one boy in the picture?
No, there isn’t one boy in the picture

Is there one box on the table
14- Is there one box on the table?
Yes, there is one box on the table

15- Are there two balls in the picture?
15- Are there two balls in the picture?
Yes, there are two balls in the picture

Are there seven students in the picture?
16- Are there seven students in the picture?
No, there are not seven students in the picture.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه درس پانزدهم آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی

الف- به سوالات پاسخ دهید:

A- Answer the questions:

Example:

Are there five boys in the picture
Are there five boys in the picture? (Yes)
Yes, there are five boys in the picture.

Are there 8 books on the table

1- Are there 8 books on the table? (Yes)
Yes, there are 8 books on the table.

Is there one box on the table

2- Is there 1 box under the table? (No)
No, there is not 1 box under the table.

two tables in the classroom

3- Are there 7 benches in the classroom? (No)
No, there are not 7 benches in the classroom.

Are there 3 bags in the picture

4- Are there 3 bags in the picture? (Yes)
Yes, there are 3 bags in the picture.

Are there four walls in the classroom

5- Are there four walls in the classroom? (Yes)
Yes, there are four walls in the classroom.

There are four pictures on the wall

6- Is there 1 picture under the table? (No)
No, there is not 1 picture under the table.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- سوال کنید و پاسخ سوالات را بدهید:

B- Ask questions and answer the questions:

Example:

Are there 3 bags in the picture
Are there three bags in the picture?
Yes, there are three bags in the picture.

Are there two balls on the desk

1- Are there two balls on the desk?
Yes, there are two balls on the desk.

Are there four walls in the classroom

2- Is there a teacher in the classroom?
Yes, there is a teacher in the classroom.

There is one woman in the picture

3- Are there three eyes in the picture?
No, there aren’t three eyes in the picture.

six pictures on the blackboard

4- Are there six pictures on the blackboard?
Yes, there are six pictures on the blackboard.

Are there nine boys in the picture

5- Are there nine boys in the picture?
Yes, there are nine boys in the picture.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام