درس هفدهم

این یک ساعت است.

آن یک صفحه دارد.
آن دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت هشت است.
این یک ساعت است.
آن یک صفحه و دو عقربه دارد.

ساعت چند است؟
ساعت دوازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یک ربع به چهار است.
ساعت ده و ربع است.

ساعت پنج و نیم است.
ایا ساعت یک ربع به نه است؟
خیر، ساعت نه و ربع است.
آیا ساعت هفت و نیم است؟
خیر، ساعت شش و نیم است.
آیا ساعت یک است؟
بله، ساعت یک است.
آیا ساعت یک ربع به ده است؟
بله، ساعت یک ربع به ده است.

This is a clock.
It has a face.
It has two hands.
What time is it?
It is eight o’clock.
This is a watch.
It has a face and two hands.
What time is it?
It is twelve o’clock.
What time is it?
It is eleven o’clock.
What time is it now?
It is a quarter to four.
It is a quarter past ten.
It is half past five.
Is it a quarter to nine?
No, it is a quarter past nine.
Is it half past seven?
No, it is half past six.
Is it one o’clock?
Yes, it is one o’clock.
Is it a quarter to ten?
Yes, it is a quarter to ten.

ب- وقت را بپرسید و پاسخ صحیح بدهید:

B-Asks the time and answer correctly:

Example:
What time is it?
It’s six o’clock.

1- What time is it?
It is a quarter past ten.

2- What time is it?
It is half past nine.

3- What time is it?
It is a quarter to three.

4- What time is it?
It is twelve o’clock.

5- What time is it?
It is a quarter past six.

6- What time is it?
It is a quarter to one.

7- What time is it?
It is a quarter past four.