آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفدهم

 

این یک ساعت است.

آن یک صفحه دارد.
آن دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت هشت است.
این یک ساعت است.
آن یک صفحه و دو عقربه دارد.

ساعت چند است؟
ساعت دوازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یک ربع به چهار است.
ساعت ده و ربع است.

ساعت پنج و نیم است.
ایا ساعت یک ربع به نه است؟
خیر، ساعت نه و ربع است.
آیا ساعت هفت و نیم است؟
خیر، ساعت شش و نیم است.
آیا ساعت یک است؟
بله، ساعت یک است.
آیا ساعت یک ربع به ده است؟
بله، ساعت یک ربع به ده است.

This is a clock

This is a clock.
It has a face.
It has two hands.

It is eight o’clock
What time is it?
It is eight o’clock.

This is a watch
This is a watch.
It has a face and two hands.

It is twelve o’clock.
What time is it?
It is twelve o’clock.

It is eleven o’clock
What time is it?
It is eleven o’clock.


What time is it now?
It is a quarter to four.

It is a quarter past ten
It is a quarter past ten.

It is half past five
It is half past five.

it is a quarter past nine
Is it a quarter to nine?
No, it is a quarter past nine.

it is half past six
Is it half past seven?
No, it is half past six.

it is one o’clock
Is it one o’clock?
Yes, it is one o’clock.

 it is a quarter to ten
Is it a quarter to ten?
Yes, it is a quarter to ten.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- وقت را بپرسید و پاسخ صحیح بدهید:

B-Asks the time and answer correctly:

Example:
What time is it?
It’s six o’clock.

It is a quarter past ten

1- What time is it?
It is a quarter past ten.

It is half past nine

2- What time is it?
It is half past nine.

It is a quarter to three

3- What time is it?
It is a quarter to three.

It is twelve o’clock

4- What time is it?
It is twelve o’clock.

It is a quarter past six

5- What time is it?
It is a quarter past six.

It is a quarter to one

6- What time is it?
It is a quarter to one.

It is a quarter past four

7- What time is it?
It is a quarter past four.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام