آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفتم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفتم

 

 

نکته گرامری: داشتن در زمان حال(have, has) است. Has برای (he-she-it) و برای بقیه از have استفاده می شود. فرم منفی آنها به ترتیبdoesn’t have-don’t have می باشد

من سوزان هستم. من یک کتاب دارم.
من داود هستم.من یک مداد دارم.
ما دانش آموز هستیم. ما کتاب داریم.
آنها معلم هستند.آنها صندلی دارند.
او پروین است.او یک برادر دارد.
او احمد است.او یک خواهر دارد.
او خودکار ندارد.او یک کتاب دارد.
آنها صندلی ندارند. آنها نیمکت دارند.
او مداد ندارد. او خودکار دارد.
من یک کتاب ندارم. من یک مداد دارم.
پروین یک خواهر ندارد. او برادر دارد.
آنها کتاب ندارند. آنها خودکار دارند.

1-I am Susan, I have a book.


2- I am Davood, I have a pencil.


3- We are students, we have books.


4- They are teachers, they have chairs.


5- She is Parvin, she has a brother.


6- He is Ahmad, he has a sister.


7- He doesn’t have a pen, he has a book.


8- They don’t have chairs, they have benches.


9- She doesn’t have a pencil, she has a pen.


10- I don’t have a book, I have a pencil.

11- Parvin doesn’t have a sister, she has a brother.


12- They don’t have books, they have pens.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 12 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

تمرینات درس هفتم

الف- با کلمات داده شده جملات را تغییر دهید:

A-change the sentences with the words

Maryam has a pen.
Example:

1-(she)

she has a pen.

2-(a pencil)

she has a pencil.

3- (Pencils)

she has pencils.

4- (We)

we have pencils.

(They)
5- They have pencils.

(I)

6-I have pencils.

(a book)

7- I have a book.

(you)

8- You have a book.

(pens)
9- You have pens.

(a pen)

10- You have a pen.

(not)
11- You don’t have a pen.

(he)

12- He doesn’t have a pen.

(I)
13- I don’t have a pen.

(she)

14- She doesn’t have a pen.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 14 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- لغات جا افتاده را با have-has-don’t have-doesn’t have پر کنید:

b- Fill in the missing words with “have,” “has” “don’t have” “doesn’t have”:

Example: he……a book.
He has a book.

1- He…… a pen.

1- Has

2- They…… books.

2- Have

3- No, they ……brothers.

3- Don’t have

4-I……pencils.

4- Have

5- No, she ……an apple.

5- Doesn’t have

6- She……an orange.

6- Has

7- No, we……pens.

7- Don’t have

8- Yes, they……chair.

8- Have

9- No, he……a sister.

9- Doesn’t have

10- I……a table.

10- Have

11- Mr.Amin ….a bench.

11-has

Do  exercises like the example

ج- “a” یا “an” را بکار ببرید:

C-Put in “a” or “an”:

1- It is…….chair.

1-a

2- I have …….apple.

2-an

3- It is…….orange.

3-an

4- He has…….pencil.

4-a

5- It is…….ear.

5-an

6- It is……. egg.

6-an

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 6 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام