آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هشتم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هشتم

 

اویک زن است.
او یک سیب دارد
او یک مرد است. او یک پرتقال دارد.
او یک دختر است. او یک عکس دارد.
او یک پسر است. او یک عکس دارد.
آیا او یک سیب دارد؟
بله او دارد، او یک سیب دارد.
آیا او یک عکس دارد؟
خیر، او ندارد. او یک خودکار دارد.
آیا او یک خودکار دارد؟
بله او دارد، او یک خودکار دارد.
آیا او یک کتاب دارد؟
نه، او ندارد. او یک پرتقال دارد.
آیا شما یک میز تحریر دارید؟
نه، من ندارم. من یک میز دارم.
آیا آنها صندلی دارند؟
خیر، آنها ندارند. آنها عکس دارند.

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات جای (am-is-are) را با فاعل جمله عوض می کنیم.

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن است هنگامی که در جمله بکار می رود نقش فعل اصلی را دارد بنابراین برای سوالی کردن نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد و برای سوالی کردن این جملات از do و does استفاده می کنیم

does برای سوم شخص مفرد (He, She, It) و do برای بقیه ضمایر فاعلی (I, we, you, they)

مانند:

1- She is a woman. She has an apple.


2- He is a man. He has an orange.

3- She’s a girl. She has a picture.


4- He’s a boy. He has a picture.


5- Does she have an apple?
Yes, she does. She has an apple.

 
6- Does he have a picture?
No, he doesn’t. He has a pen.

7-Does she have a pen?
Yes, she does. She has a pen.


8- Does he have a book?
No, he doesn’t. He has an orange.

9- Do you have a desk?
No, I don’t. I have a table.


10- Do they have chairs?
No, they don’t. They have pictures.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 10 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

ادامه درس هشتم زبان انگلیسی ساده و آسان
 

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات جای (am-is-are) را با فاعل جمله عوض می کنیم.

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن هنگامی که در جمله بکار میرود نقش فعلی اصلی را دارد بنابراین جهت سوالی کردن نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد و برای سوالی کردن این جملات از do و does استفاده می کنیم

does برای سوم شخص مفرد (He, She, It) و do برای بقیه ضمایر فاعلی (I, we, you, they)

مانند:

You have a book.
Do you have a book?

She has a pen.
Does she have a pen?

زمانی که
does
برای سوالی کردن یا منفی کردن جمله سوم شخص به کار می رود فعل اصلی جمله از حالت سوم شخص خارج میشود

Ali has a book
Does ali have a book?

Sara has a car.

Does Sara have a car

دقت نمایید در کتاب های درسی مدارس این آموزش به صورت غلط ارائه می شود و تاکید دارند که افعال

have و has

نیز باید جایشان با فاعل جمله عوض شود. این روش سوالی کردن از سال 1800 میلادی به این طرف به هیچ وجه استفاده نمی شود. نه در گفتار و نه در نوشتار ولی متاسفانه در کتاب های درسی ما به این صورت غلط، یا حداقل با کاربرد بسیار نادر در انگلیسی غیر استاندارد, آموزش داده می شود.

من یک معلم هستم.
آیا من یک معلم هستم.

A- Change into the questions:

Example:
I am a teacher.
Am I a teacher?

1- I am a student.

1- Am I a student?

2- I am a woman.

2- Am I a woman?

3- They are students.

3- Are they students?

4- We are students.

4- Are we students?

5- It is a wall.

5- Is it a wall?

6- Mr.Amin is a teacher.

6- Is Mr.Amin a teacher?

7- I have pens.

7- Do I have pens? or Do you have pens?

8- We have pictures.

8- Do we have pictures?

9- You have a desk.

9- Do you have a desk?

10- They have chairs.

10- Do they have chairs?

11- Mrs. Javan has a book.

11- Does Mrs. Javan have a book?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 11 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- به منفی تبدیل کنید:

نکته مهم:

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن هنگامی که در جمله بکار می رود نقش فعلی اصلی را دارد بنابراین جهت سوالی کردن نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و برای منفی کردنشان از don’t و doesn’t برای سوم شخص مفرد استفاده می کنیم. مانند:

You have a book.
You don’t  have a book.

She has a pen.
She doesn’t have a pen.

او یک خودکار دارد.
او یک خودکار ندارد.
او یک دانش اموز است.
او یک دانش آموز نیست.

B-Change into, the negatives.

Example:
She has a pen.
She doesn’t have a pen.

He is a student.
He isn’t a student.

1- She has a book.

1- She doesn’t have a book.

2- She is a girl.

2- She isn’t a girl.

3- You have books.

3- You don’t have books.

4- You are girls.

4- You aren’t girls.

5- We have sisters.

5- We don’t have sisters.

6- It is a window.

6- It isn’t a window.

7- He has a pencil.

7- He doesn’t have a pencil.

8- She is a woman.

8- She isn’t a woman.

9- They have pictures.

9- They don’t have pictures.

10- They are blackboards.

10- They aren’t blackboards.

11- I am a man.

11- I am not a man.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 11 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- با این لغات جملاتی بگوئید:

C- Say sentences with these words:

Example:
1 Mrs.:

She is Mrs. Alavi.

2 A man

he is a man.

3 A girl

Maryam is a girl.

4 A picture

she has a picture.

5 A woman

she is a woman.

6 A boy

he is a boy.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 6 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام