آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نوزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نوزدهم

 

ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم.
ما هر روز روی نیمکت ها می نشینیم.
شما حالا ایستاده اید.
شما هر روز می ایستید.
من حالا در حال شستن صورتم هستم.
من هر روز صورتم را می شویم.
آنها حالا در حال نوشیدن آب هستند.
آنها هر روز آب می نوشند.

1- We are sitting on benches now.
We sit on benches every day.

Are they standing now?

2- You are standing now.
You stand every day.

washing her face

3- I am washing my face now.
I wash my face every day.

We are drinking

4- They are drinking water now.
They drink water every day.

این مریم است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها لباسهایش هستند.
او بعد از ساعت 7 لباسهایش را می پوشد.

 

She gets up

This is Maryam.
She gets up before six o’clock every day.

washing her face
She washes her face and hands and prays.

Those are her clothes.
Those are her clothes.
She puts on her clothes after seven.

این احمد است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها صبحانه می خورند و ساعت 8 به مدرسه می روند.
آنها هر روز ساعت 12 ناهار می خورند.
احمد ساعت 6 تکلیفش را انجام می دهد.
آنها قبل از ساعت 8 تکالیفشان را انجام می دهند و ساعت 9 می خوابند.

He gets up before six o’clock every day

This is Ahmad.
He gets up before six o’clock every day.

He is washing his hands now.
He washes his face and hands and prays.

They eat breakfast
They eat breakfast and go to school at eight o’clock.

They eat lunch at twelve o’clock every day.

Ali is doing his homework
Ahmad does his homework at six o’clock.

They do their homework
They do their homework before eight and sleep at nine o’clock.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نوزدهم

الف- کامل کنید و بگوئید:

A-Complete and say:

He gets up before six o’clock every day

I am Ali; I get up at 5 o’clock every day.
I wash my face and hand. I pray to Allah before six o’clock.
I put on my clothes. I eat breakfast at seven o’clock.
I go to school at 8 o’clock every day.

ب- همان را در مورد دوستتان بگوئید:

B-Say the same about your friend:

get up at 5

He is Ahmad. He gets up at 5 o’clock every day.
He washes his face and hands.
He prays to Allah before six o’clock.
He puts on his clothes. He eats breakfast at seven o’clock.
He goes to school at 8 o’clock every day.

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

A-change into the questions:

Example;
She is a student.
Is she a student?

1- We are get up at 5.

1- Are we teachers?

2- You have a desk.

2- Do you have a desk?

3- He has books.

3- Does he have books?

4- It is a mosque.

4- Is it a mosque?

5- You are a teacher.

5- Are you a teacher?

6- They have sisters.

6- Do they have sisters?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- با “who” “where” سئوالی کنید:

B-Ask questions with “who” “where”

Example:
The book is on the table (where)
Where is the book?

1- The men are thirsty. (Who)
Who is thirsty?

2- The boys and girls are reading the Koran. (Who)
Who is reading the Koran?

3- She is praying in the mosque (where)
Where is she praying?

4- The balls are in the garden. (Where)
Where are the balls?

5- We are going to school. (Where)
Where are we going?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ج- از now به every day تبدیل کنید:

C-Change from “now” to “every day”

Example:
We are sitting now.
We sit every day.

1- The man is sleeping now.

1- The man sleeps every day.

2- You are putting on your clothes now.

2- You put on your clothes every day.

3- He is doing his homework now.

3- He does his homework every day.

4- We are drinking tea now.

4- We drink tea every day.

5- I am cleaning the wall now.

5- I clean the wall every day.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

د- ساعت چند است؟

ساعت چند است؟
ساعت 3 است.

D- What time is it?

Example:
What time is it?
It is three o’clock.

1- It is a quarter to four.

2- It is a quarter past six.
3- It is seven o’clock.
4- It is half past ten.
5- It is five o’clock.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام