آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نهم

 

نکته دستوری: کلمات this (این) these(اینها) that(آن) those (آنها) در این درس ضمیر اشاره هستند و بعد از آن ها فعل به کار می رود.

This و These اشاره به نزدیک می نمایند در حالیکه That و Those اشاره به دور می کنند

مثال:

این یک کتاب است.
آن یک تخته سیاه است.
این یک مداد است.
آن یک مداد است.
این یک زن است.
آن یک مرد است.
اینها میز هستند.
آنها صندلی هستند.
آیا این یک تخته سیاه است؟
بله، این یک تخته سیاه است.
این یک کتاب است. کتاب (آن) روی میز است.
روی میز یک کتاب است
آن یک خودکار است. خودکار (آن) روی کتاب است.
یک خودکار روی کتاب است
آن یک کلاس درس است.
آن یک صندلی است. صندلی (آن) در داخل کلاس است.
در داخل کلاس یک صندلی قرار دارد.
کتابها زیر میز قرار دارند.
یک زن در عکس است.

This is a book.


That is a blackboard.


This is a pencil.
That is a pencil. That’s a pencil


This is a woman.


That is a man. That’s a man.

 
These are tables.


Those are chairs.


Is this a blackboard?
Yes, this is a blackboard.


This is a book. It is on the table.
There is a book on the table.


That is a pen. It is on the book.
There is a pen on the book.

There is a chair in the classroom
It is a classroom.
That’s a chair. It’s in the classroom.
There is a chair in the classroom.


There are books under the table.


There’s a woman in the picture.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

تمرینات درس نهم

الف- به جمع تبدیل کنید:

آن یک دانش آموز است.
آنها دانش آموز هستند.

A-Change into plural:

Example:

That is a student.
Those are students.

1- That is a boy.

1- Those are boys.

2- That is an apple.

2- Those are apples.

3- That is a bench.

3- Those are benches.

4- That is an ear.

4- Those are ears.

5- That is a girl.

5- Those are girls.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- به جمع تبدیل کنید:

نکته دستوری:جمع there is می شود there are و هنگامی که فعل جمع بسته می شود، اسمی که بعد از آن وجود دارد حتماً بایستی به شکل جمع بکار رود یعنی جمع بسته شود مثال:

Example:
There is a book on the table.
There are books on the table.

1- There is a teacher in the classroom.


There are teachers in the classroom

2- There is a pencil in the classroom.


There are pencils in the classroom

3- There is a student in the picture.


There are students in the picture.

4- There is a pen under the table.
There are pens under the table.

5- There is a boy in the classroom.

There are boys in the classroom.

6- There is a picture on the bench.
There are pictures on the bench.

7- There is a book on the table.


There are books on the table

8- There is an orange in the picture.


There are oranges in the picture.

9- There is a girl in the classroom


There are girls in the classroom.

10- There is a door in the classroom


There are doors in the classroom

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

الف- “a” یا “an” را بکار ببرید:

a- put in “a” or “an”:

1- I have …… apple.

1-an

2- It is ……classroom.

2-a

3- He is ……student.

3-a

4- It is ……eye.

4-an

5- She has ……orange.

5-an

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

ب- به منفی تبدیل کنید:

آن یک گوش است.
آن یک گوش نیست.

B- Change into the negative:

Example:
That is an ear.
That is not an ear.

1- The apples are under the table.

The apples are not under the table.

2- Those are desks.
Those are not desks.

3- There is a teacher in the classroom.
There is not a teacher in the classroom.

4- He has a pen.
He doesn’t have a pen.

5- The woman has a brother.
The woman doesn’t have a brother.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ج- به جمع تبدیل کنید:

C- Change into the plural:

Example:

That is a book.


Those are books.

1- He is a boy.

1- They are boys.

2- There is a girl in the classroom.

2- There are girls in the classroom.

3- I have a sister.

3- We have sisters.

4- This is a blackboard.

4- These are blackboards

5- What is that?

5- What are those?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

 

د- با کلمه”what” سئوالی کنید:

D- Change into the questions with “what”:

1- It’s a desk.

1- What is it?

2- They are pens.

2- What are they?

3- I’ am a student.

3- What am I?

4- We are teachers.

4- What are we?

5- She’s a student.

5- What is she?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام