آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم

 

قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید:

Where کجا

hungry گرسنه
Near نزدیک

women زنها-زنان
Tea چای

thirsty تشنه
At the table پشت میز

happy خوشحال
Men مردها-مردان

mosque مسجد

خودکارها کجاهستند؟
آنها روی میز تحریر هستند.
دانش آموزان کجا هستند؟
آنها در داخل باغ هستند.
صندلی ها کجا هستند؟
آنها نزدیک میز هستند.

دختر کجاست؟
او داخل کلاس است.
آنها کجا مشغول نماز خواندن هستند؟
آنها در مسجد در حال نماز خواندن هستند.
او کجا مشغول نوشیدن چای است؟
او مشغول نوشیدن چای در پشت میز است.
او کجا مشغول انجام تکالیفش می باشد؟
او در پشت میز مشغول انجام تکالیفش است.

بچه ها مشغول خوردن هستند.
آنها گرسنه هستند.
خانمها در حال نوشیدن آب هستند.
آنها تشنه هستند.
بچه مشغول بازی کردن هستند.
آنها خوشحال هستند.
مردها در حال قدم زدن هستند.
حالشان خیلی خوب است.

They are on the desk.

1- Where are the pens?
They are on the desk.

2- Where are the students?
They are in the garden.

They are near the table

3- Where are the chairs?
They are near the table.

She is listening to the teacher

4- Where is the girl?
She is in the classroom.

They are praying in the mosque

5- Where are they praying?
They are praying in the mosque.

She is drinking tea at the table

6- Where is she drinking tea?
She is drinking tea at the table.

Ali is doing his homework

7- Where is he doing his homework?
He is doing his homework at the table.

The boys are eating

8- The boys are eating.
They are hungry.

The women are drinking

9- The women are drinking water.
They are thirsty.

The boys are playing

10- The boys are playing.
They are happy.

The men are walking

11- The men are walking.
They are very well.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم

الف- سوالات را پاسخ دهید:

حالا کجا می روید؟
من حالا در حال رفتن به مدرسه هستم.

A- Answer the questions:

Example:
Where are you going now?
I’m going to school now.

There are six benches in the classroom.

1- Where are you sitting now?

1-I’m sitting in the classroom.

 it’s under the table

2- Where is the box? (Under…)

2- it’s under the table.

Is the boy hungry

3- Is the boy hungry?

3- Yes, he is hungry.

He is listening

4- Who is listening to the teacher now?

4- Ali is listening to the teacher.

there is a picture on the wall

5- What is there on the wall? (Picture)

5- there is a picture on the wall.

 

6- Where is your book?

6- My book is on the table.

my father is happy

7- Is your father happy?

7- Yes, my father is happy.

There are six benches in the classroom.

8- What are you?

8-I am a teacher.

9- Who are you?

9-I am Ali Mehrabi.

They are praying in the mosque

10- Where are they praying?

10- They are praying in the mosque.

reading the Koran

11- What are those women reading?

11- They are reading the Koran.

Are the men very well?

12- Are the men very well?

12- Yes, they are very well.

13- Do you have two eyes and two ears?

13- Yes, I have two eyes and two ears.

She is cleaning the table

14- What is your mother doing at the table?

14- She is cleaning the table.

she is going to the mosque

15- Where is she going now? (The mosque)

15- she is going to the mosque.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- با who-what- where سوالی کنید:

نکته دستوری:

در مورد دو کلمه what و who که جمله را سوالی می کنند قبلاً توضیحات لازم داده شده است آنچه بایستی در این درس بیاموزید کلمه سوالی where(کجا) می باشد. زمانی از این کلمه استفاده می شود که مکان مجهول باشد. بنابراین اگر قرار باشد جمله ای را که مکان در آن وجود دارد با کلمه سوالی where به صورت سوالی بنویسیم بایستی مکان آن جمله حذف شود.

مثال:

او روی صندلی نشسته است.
او کجا نشته است؟

B-Ask questions with: who, what, where:

 He is sitting on the chair

 He is sitting on the chair.
Where is he sitting?

There is one woman in the picture

1- She is Maryam. (Who)
Who is she?

There are six benches in the classroom.

2- She is a teacher. (What)
What is she?

3- The boy is very well. (Who)
Who is very well?

She is going to school

4- I am going to school. (Who)
Who is going to school?

He is going to school

5- I am going to school. (Where)
Where am I going?

Freshet is walking

6- He is walking (who)
Who is walking?

Mr.Javan is praying in the mosque

7-Mr.Javan is praying in the mosque. (Who)
Who is praying in the mosque?

8- Mr.Javan is praying in the mosque. (What)
What is Mr. Javan doing in the mosque?

9- Mr.Javan is praying in the mosque (where)
Where is Mr.Javan praying?

they are lips

10-they are lips. (What)
What are they?

the blackboard is near the wall

11-the blackboard is near the wall. (Where)
Where is the blackboard?

Are the men very well?

12- The men are happy. (Who)
Who is happy?

She’s doing her homework

13- I am doing my homework now. (What)
What am I doing now?

14- A man has a body and a head. (Who)
Who has a body and a head?

Parvin and Parviz are very thirsty

15- Parvin and Parviz are very thirsty. (Who)
Who is very thirsty?

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام