درس سیزدهم

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال:

She is playing in the garden now.
Is she playing in the garden now?

او اکنون نشسته است.
آیا او اکنون نشسته است؟
بله او اکنون نشسته است.
او اکنون ایستاده است.
آیا او اکنون ایستاده است؟
بله، او اکنون ایستاده است.
آیا آنها حالا ایستاده اند؟
بله آنها حالا ایستاده اند.
آیا آنها در حال باز کردن پنجره ها هستند؟
خیر، آنها نیستند. آنها در حال پاک کردن تخته سیاه هستند.
ایا او مشغول بازی کردن است؟
خیر، او نیست. او در حال شستن دستهایش است.
آیا آنها در حال نماز خواندن هستند؟
بله ، آنها هستند. آنها در حال نماز خواندن هستند.
آیا او در حال خوردن نهار است؟
بله، او هست. او حالا در حال خوردن نهار است.
آیا او حالا در حال پاک کردن میز است؟
خیر او نیست. او مشغول قدم زدن است.
آیا او مشغول شستن دستهایش است؟
خیر اونیست.
او در حال رفتن به مدرسه می باشد.

1- She is sitting now.
Is she sitting now?
Yes, she is. She is sitting now.

2- He is standing now.

Is he standing now?
Yes, he is. He is standing now.

3- Are they standing now?
Yes, they are. They are standing now.

4- Are they opening the windows?
No, they aren’t. They are cleaning the blackboard.

5- Is He playing now?
No, he isn’t. He is washing his hands now.

6- Are they praying now?
Yes, they are. They are praying now.

7- Is he eating lunch now?
Yes, he is. He is eating lunch now.

8- Is she cleaning the desk now?
No, she isn’t. She is walking now.

9- Is he washing his hands?
No, he isn’t. He is going to school.

تمرینات درس سیزدهم

الف- به سئوالات پاسخ بدهید:

آیا شما در حال خوردن هستید؟
خیر، من در حال خوردن نیستم.

نکته دستوری: برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که کلمه not را بعد از (am-is-are) قرار دهیم.

A-answer these questions:

Example:
Are you eating now? (No)
No, I am not. I’m not eating now.

1- Are you sitting now? (No)
No, I am not sitting now.

2- Am I walking now? (Yes)
Yes, You are walking now.

3- Are we standing in the classroom? (No)
No, we are not standing in the classroom.

4- Are they reading the Koran now? (Yes)
Yes, they are reading the Koran now.

5- Is he eating lunch now? (Yes)
Yes, he is eating lunch now.

6- Is she praying now? (Yes)
Yes, she is praying now.

7- Am I washing my hands now? (No)
No, you are not washing your hands now.

8- Are you cleaning the blackboard now? (No)
No, I am not cleaning the blackboard now.

9- Is he going to school now? (Yes)
Yes, he is going to school now.

10- Are they closing the windows now? (Yes)
Yes, they are closing the windows now.

ب- به سئوالی تبدیل کنید:

B-Change into the questions:

Example:
They are walking now.
Are they walking now?

1- They are sitting in the chairs now.
Are they sitting in the chairs now?

2- He is standing now.
Is he standing now?

3- She is a woman.
Is she a woman?

4- I am washing my hands and face now.
Are you washing your hands and face now?

5- Your mother is eating lunch now.
Is your mother eating lunch now?

6-That is her right hand.
Is that her right hand?

7- We are girls.
Are we girls?

8- We are going to school.
Are we going to school?

9- I am a boy.
Am I a boy?

10- They have noses.
Do they have noses?

11- His father is closing the door now.
Is his father closing the door now?

12- Ahmad has pictures.
Does Ahmad have pictures?

13- Mahin is praying now.
Is Mahin praying now?

14- Bahram and Mehdi have books
Do Bahram and Mehdi have books?

15- Parvin is opening the door now.
Is parvin opening the door now?

16- I am a teacher.
Am I a teacher?

17- They are walking now.
Are they walking now?

18- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?

19- You are cleaning the blackboard.
Are you cleaning the blackboard?

20- He has 2 hands, a nose, a head, and a neck.
Does he have 2 hands, a nose, a head, and a neck?

21- They have oranges.
Do they have oranges?

پ- جمله را با کلمات داده شده تغییر دهید:

C-Change the sentence with the words:

Example:
We are sitting in the classroom now.
(Standing) we are standing in the classroom now.

1- Standing

1- we are standing in the classroom now.

2- He

2- He is standing in the classroom now.

3- You

3- You are standing in the classroom now.

4- Opening the door.

4- You are opening the door now.

5- She

5- She is opening the door now.

6- They

6- They are opening the door now

7- Praying

7- they are praying now.

8- I

8- I am praying now

9- Going to school

9- I am going to school now.

10- She

10- She is going to school now.

11- washing her face

11- She is washing her face now.

12- Cleaning the blackboard.

12- She is cleaning the blackboard now.

13- We

13- We are cleaning the blackboard now.

14- Closing the windows

14- We are closing the windows now

15- Playing

15- We are playing now.

16- Walking

16- We are walking now.

17- She

17- She is walking now.

18- You

18- You are walking now.

19- Standing

19- You are standing now.

20- Reading the Koran.

20- You are reading the Koran now.

د- این جملات را بخوانید:

apple-green-red         orange

1- This is an orange and this is an apple.

2- Those are my eyes and these are my ears.

3- We don’t have tables. We have desks.

4- He is opening the door and the windows.

5- His books are under the table.