آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سیزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سیزدهم

 

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال:

She is playing in the garden

She is playing in the garden now.
Is she playing in the garden now?

او اکنون نشسته است.
آیا او اکنون نشسته است؟
بله او اکنون نشسته است.
او اکنون ایستاده است.
آیا او اکنون ایستاده است؟
بله، او اکنون ایستاده است.
آیا آنها حالا ایستاده اند؟
بله آنها حالا ایستاده اند.
آیا آنها در حال باز کردن پنجره ها هستند؟
خیر، آنها نیستند. آنها در حال پاک کردن تخته سیاه هستند.
ایا او مشغول بازی کردن است؟
خیر، او نیست. او در حال شستن دستهایش است.
آیا آنها در حال نماز خواندن هستند؟
بله ، آنها هستند. آنها در حال نماز خواندن هستند.
آیا او در حال خوردن نهار است؟
بله، او هست. او حالا در حال خوردن نهار است.
آیا او حالا در حال پاک کردن میز است؟
خیر او نیست. او مشغول قدم زدن است.
آیا او مشغول شستن دستهایش است؟
خیر اونیست.
او در حال رفتن به مدرسه می باشد.

1- She is sitting now.
Is she sitting now?
Yes, she is. She is sitting now.

He is standing now

2- He is standing now.

Is he standing now?
Yes, he is. He is standing now.

3- Are they standing now?
Yes, they are. They are standing now.

You are cleaning the blackboard.

4- Are they opening the windows?
No, they aren’t. They are cleaning the blackboard.

He is washing his hands now.

5- Is He playing now?
No, he isn’t. He is washing his hands now.

Are they praying now

6- Are they praying now?
Yes, they are. They are praying now.

7- Is he eating lunch now?
Yes, he is. He is eating lunch now.

Is she cleaning the desk now?

8- Is she cleaning the desk now?
No, she isn’t. She is walking now.

He is going to school

9- Is he washing his hands?
No, he isn’t. He is going to school.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی درس سیزدهم

الف- به سئوالات پاسخ بدهید:

آیا شما در حال خوردن هستید؟
خیر، من در حال خوردن نیستم.

نکته دستوری: برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که کلمه not را بعد از (am-is-are) قرار دهیم.

A-answer these questions:

Example:
Are you eating now? (No)
No, I am not. I’m not eating now.

Are you sitting now

1- Are you sitting now? (No)
No, I am not sitting now.

Am I walking now

2- Am I walking now? (Yes)
Yes, You are walking now.

Are we standing in the classroom

3- Are we standing in the classroom? (No)
No, we are not standing in the classroom.

Are they reading the Koran now

4- Are they reading the Koran now? (Yes)
Yes, they are reading the Koran now.

he is eating lunch

5- Is he eating lunch now? (Yes)
Yes, he is eating lunch now.

6- Is she praying now? (Yes)
Yes, she is praying now.

Am I washing my hands now

7- Am I washing my hands now? (No)
No, you are not washing your hands now.

Are you cleaning the blackboard now

8- Are you cleaning the blackboard now? (No)
No, I am not cleaning the blackboard now.

He is going to school

9- Is he going to school now? (Yes)
Yes, he is going to school now.

Are they closing the windows now

10- Are they closing the windows now? (Yes)
Yes, they are closing the windows now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

ب- به سئوالی تبدیل کنید:

B- Change into the questions:

Example:
They are walking now.
Are they walking now?

They are sitting in the chairs now

1- They are sitting in the chairs now.
Are they sitting in the chairs now?

He is standing now

2- He is standing now.
Is he standing now?

3- She is a woman.
Is she a woman?

He is washing his hands now.

4- I am washing my hands and face now.
Are you washing your hands and face now?

your mother eating lunch

5- Your mother is eating lunch now.
Is your mother eating lunch now?

درس یازدهم

6-That is her right hand.
Is that her right hand?

7- We are girls.
Are we girls?

We are going to school

8- We are going to school.
Are we going to school?

9- I am a boy.
Am I a boy?

They have noses

10- They have noses.
Do they have noses?

His father is closing the door now.

11- His father is closing the door now.
Is his father closing the door now?

Ahmad has pictures.

12- Ahmad has pictures.
Does Ahmad have pictures?

Mahin is praying now.

13- Mahin is praying now.
Is Mahin praying now?

Bahram and Mehdi have books

14- Bahram and Mehdi have books
Do Bahram and Mehdi have books?

Parvin is opening the door now

15- Parvin is opening the door now.
Is parvin opening the door now?

16- I am a teacher.
Am I a teacher?

 They are walking now

17- They are walking now.
Are they walking now?

We are reading the Koran now

18- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?

You are cleaning the blackboard.

19- You are cleaning the blackboard.
Are you cleaning the blackboard?

20- He has 2 hands, a nose, a head, and a neck.
Does he have 2 hands, a nose, a head, and a neck?

They have oranges

21- They have oranges.
Do they have oranges?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

پ- جمله را با کلمات داده شده تغییر دهید:

C-Change the sentence with the words:

Example:
We are sitting in the classroom now.
(Standing) we are standing in the classroom now.

standing in the classroom

1- Standing

1- we are standing in the classroom now.

2- He

2- He is standing in the classroom now.

3- You

3- You are standing in the classroom now.

Parvin is opening the door now

4- Opening the door.

4- You are opening the door now.

5- She

5- She is opening the door now.

6- They

6- They are opening the door now

Are they praying now

7- Praying

7- they are praying now.

8- I

8- I am praying now

He is going to school

9- Going to school

9- I am going to school now.

She is going to school

10- She

10- She is going to school now.

washing her face

11- washing her face

11- She is washing her face now.

You are cleaning the blackboard.

12- Cleaning the blackboard.

12- She is cleaning the blackboard now.

13- We

13- We are cleaning the blackboard now.

Closing the windows

14- Closing the windows

14- We are closing the windows now

15- Playing

15- We are playing now.

They are walking now

16- Walking

16- We are walking now.

17- She

17- She is walking now.

18- You

18- You are walking now.

Are they standing now?

19- Standing

19- You are standing now.

20- Reading the Koran.

20- You are reading the Koran now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

د- این جملات را بخوانید:

apple-green-red         orange

1- This is an orange and this is an apple.

2- Those are my eyes and these are my ears.

We have desks

3- We don’t have tables. We have desks.

He is opening the door and the windows

4- He is opening the door and the windows.

5- His books are under the table.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام