درس سوم

آن چیست؟
آن یک کتاب است؟
آنها چه هستند؟
آنها کتاب هستند.
آن چیست؟
آن یک در است.
آنها چه هستند؟
آنها در هستند.
آنها چه هستند؟
آنها میز هستند.
آنها چه هستند؟
آنها میز تحریر هستند.
من چه کاره هستم؟
شما یک معلم هستید.
شما چه کاره هستید؟
ما دانش آموز هستیم.
آنها چه کاره هستند؟
آنها معلم هستند.
آنها چه هستند؟
آنها نیمکت هستند.

1- What is it?
It is a book. It’s a book.

2- What are they?
They are books. They’re books.


3- What is it?
It is a door. It’s a door.


4- What are they?
They are doors. They’re doors.


5- What are they?
They are tables. They’re tables.

6- What are they?
They are desks. They’re desks.


7- What am I?
You are a teacher. You’re a teacher.


8- What are you?
We are students. We’re students.


9- What are they?
They are teachers. They’re teachers.


10- What are they?
They are benches. They’re benches.

تمرینات درس سوم

الف- به جمع تبدیل کنید.

او یک دانش آموز است.
آنها دانش آموز هستند.

A-change into plural:

Example
She is a student.
They are students.

نکته دستوری:چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله (it-he-she) باشد تبدیل به they و اگر I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می شود.

ب: با “what” سئوالی کنید:

1- I am a student.

1- We are students.

2- I am a teacher.


2- We are teachers.

3- You are a teacher.


3- You are teachers.

4- You are a student.


4- You are students.

5- He is a student.


5- They are students.

6- She is a girl.


6- They are girls.

ج- سئوال کنید، پاسخ سئوالها را بدهید.

(تمرین شفاهی)

آن چیست؟
آن یک پنجره است.

C- Ask questions, answer the questions:

(Oral exercise)

Example:
What is it?
It’s a window.

1- What are they? They are doors.


2- What is he? He is a teacher.


3- What is she? She is a student.


4- What are they? They are tables.


5- What are they? They are benches.


6- What is it? It is a wall.


7- What is it? It is a chair.


8- What am I? You are a student. You’re a student.


9- What are they? They are students. They’re students.

شما ممکن است این را هم بپسندید