آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم

 

نکته دستوری:
زمان حال استمراری  عملی را که در حال حاضر در حال انجام شدن می باشد  را بیان می کند.
برای درست کردن این زمان بعد از افعال کمکی(are-is-am) از فعل اصلی و ing استفاده می شود.
علامت آن کلمه now در آخر جمله است. مثال:

من الان دارم مطالعه می کنم.
تو الان داری مطالعه می کنی.
او الان دارد مطالعه می کند.

درس دوازدهم

I am studying now.

You are studying now.
He (she) is studying now.

Open باز کردن
من اکنون در حال باز کردن در هستم.
شما اکنون در حال باز کردن در هستید.
او اکنون در حال باز کردن در است.

او اکنون در حال مطالعه کردن است.
او اکنون نشسته است.

او اکنون در حال بازکردن پنجره است.
او اکنون در حال بستن در است.
آنها اکنون مشغول بازی در باغ هستند.
شما حالا مشغول خواندن قرآن هستید.

درس دوازدهم

I am opening the door now.

You are opening the door now.
He is opening the door now.

درس دوازدهم

1- He is studying now. He’s studying now.

درس دوازدهم
2- She is sitting now.

درس دوازدهم
3- He is opening the window now.

درس دوازدهم
4- She is closing the door now.

درس دوازدهم
5- They are playing in the garden now.

درس دوازدهم
6- You are reading the Koran now.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم

الف- با کلمات داخل پرانتز جملات را تغییر دهید:

Example:

He is playing now.(I)
I am playing now.

نکته دستوری:برای تغییر این گونه جملات بایستی فعل(am-is-are) را متناسب با فاعلی که در داخل پرانتز است بکار ببرید. مثل نمونه بالا:

درس دوازدهم

1- Miss Ahmadi is standing now. (I)
I am standing now.

There is a girl in the classroom

2-she is sitting in the classroom now. (I)
I am sitting in the classroom now.

 درس دوازدهم

3-you are closing the door now. (She)
She is closing the door now.

درس دوازدهم

4-We are opening the window now. (He)
He is opening the window now.

درس دوازدهم

5-they are playing in the garden now. (You)
You are playing in the garden now.

درس دوازدهم

6- He is reading the Koran now. (You)
You are reading the Koran now

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

ب- با کلمات داده شده جملات را تغییر دهید.

B-Change the sentence with the words:

Example:


I am opening the door now.
(He) He is opening the door now.
I am opening the door now

1- (He) he is opening the door now.
2- (She) she is opening the door now.
3- (Ahmad) Ahmad is opening the door now.
4- (Parvin) Parvin is opening the door now.
5- (You) you are opening the door now.
6- (They) they are opening the door now.
7- (We) we are opening the door now.
8- (The teacher) the teacher is opening the door now.
9- (The student) the student is opening the door now.
10- (The boy) The boy is opening the door now.

ج- این جملات را بخوانید:

درس دوازدهم

1- He is opening the window now.

درس دوازدهم
2- They are sitting now.

درس دوازدهم
3- She is closing the door now.


4- He is standing now.

درس دوازدهم
5- They are playing in the garden now.

درس دوازدهم
6- She is reading the Koran now.

درس دوازدهم
7- You are sitting on the chairs now.

درس دوازدهم
8- I am sitting on the bench now.

درس دوازدهم
9- I am reading the Koran now.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام