آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دهم

 

 

درس دهم

 

نکته دستوری: کلمه many به معنی(تعداد زیادی) همیشه قبل از اسمی به کار می رود که آن اسم قابل شمارش بوده و در حالت جمع باشد. مثال:

There are manystudents in the classroom.

در کلاس درس تعداد زیادی دانش آموز هست.
روی میز یک کتاب هست.
آیا روی میز یک کتاب هست؟
بله، هست.
آیا روی دیوار یک تخته سیاه وجود دارد؟
بله هست (وجود دارد).
آیا یک صندلی در تصویر هست؟
بله، هست.
آیا در کلاس یک دختر هست؟
خیر، نیست.
آیا دانش آموزان زیادی در کلاس هستند؟
بله هستند.
ِآیا معلم های زیادی در تصویر هست؟
خیر نیست.
آیا در کلاس نیمکت ها و میزهای تحریر زیادی وجود دارد؟
بله وجود دارد.

درس دهم

1- There is a book on the table.
2- Is there a book on the table?
Yes, there is.

درس دهم
3- Is there a blackboard on the wall?
Yes, there is.

درس دهم
4- Is there a chair in the picture?
Yes, there is.

درس دهم
5- Is there a girl in the classroom?
No, there isn’t


6- Are there many students in the classroom?
Yes, there are.

درس دهم
7- Are there many teachers in the picture?
No, there aren’t.

درس دهم
8-Are there many benches and desks in the classroom?
Yes, there are.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه درس دهم زبان انگلیسی آسان و سریع

الف- به شکل منفی تبدیل کنید:

A-change into the negative:

Example:
There is an egg on the table.
There isn’t an egg on the table.

درس دهم

1- There is an apple in the picture.
There isn’t an apple in the picture.

2- There are many benches in the classroom.
There aren’t many benches in the classroom.

درس دهم

3- There is a woman in the picture.
There isn’t a woman in the picture.

درس دهم

4- There are many books under the desk.
There aren’t many books under the desk.

5- There is a picture on the wall.
There isn’t a picture on the wall.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام