آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست و دوم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست و دوم

 

 

مهدی:صبح بخیر.
کمال:صبح بخیر.حالتان چطور است؟
مهدی:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید
کمال:خیلی خوبم؟
مهدی: حالا به کجا می روید؟
کمال:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است.
مهدی:آیا اغلب ساعت 8 به مدرسه می روید؟
کمال:بله، من همیشه ساعت 8 به مدرسه می روم.
مهدی:آیا آن کتاب انگلیسی شماست؟
کمال:بله، ما امروز درس زبان انگلیسی داریم.
مهدی:معلم انگلیسی شما چه کسی است.
کمال:دوشیزه تابان.

مهدی: لطفا اسمش را دوباره بگو.

کمال: دوشیزه تابان.
مهدی:آیا شما در کلاس انگلیسی صحبت می کنید؟
کمال:بله، ما همیشه با دوشیزه تابان انگلیسی صحبت می کنیم.
او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند. آیا شما می توانید انگلیسی صحبت کنید.
مهدی:بله، من می توانم؛ ما یک معلم انگلیسی خوبی داریم.
کمال:این مدرسه من است. خداحافظ.
مهدی:خداحافظ.

Mahdi: good morning.
Kamal: good morning. How are you?
Mahdi: very well, thank you, and you?
Kamal: very well.

Mahdi: where are you going now?
Kamal: I’m going to school. It’s eight o’clock.
Mahdi: do you often go to school at eight o’clock?
Kamal: yes, I always go to school at eight.

Mahdi: is that your English book?
Kamal yes, it is. We have an English lesson today.
Mahdi: who is your English teacher?
Kamal: Miss Taban.

Mahdi: please repeat her name.
Kamal: Miss Taban.
Mahdi: do you speak English in the classroom?
Kamal: yes, we always speak English with Miss Taban.
She speaks English very well. Can you speak English?

Mahdi: yes, I can. We have a good English teacher.
Kamal: this is my school. Good-bye.
Mahdi: good-bye.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  مکالمه انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

الف- لطفاً به دیوار اشاره کنید:

A-Please point to the wall.

الف-لطفاً به جعبه اشاره کیند.
ب-من در حال اشاره کردن به جعبه هستم.
الف: لطفاً دانش آموزان را بشمارید.
ب- من در حال شمردن دانش آموزان هستم:یک، دو، سه…
الف-لطفاً یک صندلی رسم کنید(بکشید)

ب- من در حال کشیدن عکس یک صندلی هستم.
الف- آیا می توانید سئوال مرا جواب بدهید؟
ب- بله، من می توانم.
الف-آیا می توانید روی تخته سیاه بنویسید؟
ب:بله ، من می توانم.
الف-لطفاً بیایید اینجا.

A: please point to the box.
B: I am pointing to the box.
A: please count the students.
B: I am counting the students: one two three…
A: please draw a chair.
B: I am drawing a chair.
A: can you answer my question?
B: yes, I can.
A: can you write on the blackboard?
B: yes, I can.
A: come here, please.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  مکالمه انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

A-make sentences with these words:
Please-count-draw-point-come-repeat

1-please open the door.

2-please count the students.

3-he is drawing a picture.

4- Please point to the wall.
5-he is coming here.

6-please repeat after the teacher.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

B-Answer the questions:

Example:
Can you draw a picture? (Yes)
Yes, I can draw a picture.

1- Can you write your name? (Yes)
Yes, I can write my name.

2- Can the students close the windows? (No)
No, the students can not close the windows.

3- Can Mehri write her name? (Yes)
Yes, Mehri can write her name.

4- Can you answer the questions? (No)
No, I can not answer the questions.

5- Can you walk to school today? (Yes)
Yes. I can walk to school today.

6- Please come here. What are you doing?
I am coming there.

7- Count the pictures. What are you doing?
I am counting the pictures.

8- Please draw a box. What are you doing?
I am drawing a box.

9- What are we doing now?
We are speaking English now.

10- Who can speak English?

We can speak English.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ج- لغات را در جای صحیح بگذارید:

C-Put the words into the right places:

Example:
He counts the students. (Always)
He always counts the students.

1- She plays at five o’clock. (Usually)

She usually plays at five o’clock.

2- You get up before six o’clock. (Always)
You always get up before six o’clock.

3- They drink tea at twelve o’clock. (Never)
They never drink tea at twelve o’clock.

4- He reads the Koran in the morning. (Usually)
He usually reads the Koran in the morning.

5-I clean the blackboard. (Often)
I often clean the blackboard.

6- She prays in the mosque. (Often)
She often prays in the mosque.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

د-پاسخ کوتاه بدهید:

D-Give short answer:

Example:
Is he playing?
Yes, he is. NO, he isn’t.
Does he play?
Yes, he does. No, he doesn’t

1- Does he speak English?

Yes, he does. No, he doesn’t.

2- Do they walk every day?
Yes, they do. No, they don’t.

3- Are they reading books?
Yes, they are. No, they aren’t.

4- Is he a teacher?
Yes, he is. No, he isn’t.

5- Am I a student?
Yes, you are. No, you aren’t.

6- Do you have a watch?
Yes, I do. No, I don’t have.

7- Do you sleep before eight o’clock?
Yes, I do. No, I don’t.

8- Is he washing his hands?
Yes, he is. No, he isn’t.

9- Are they cleaning the blackboard?
Yes, they are. No, they aren’t.

10- Do they clean the blackboard after the class?
Yes, they do. No, they don’t.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

الف- منفی کنید:

A-Change into the negative:

1- The students have many watches.
The students don’t have many watches.

2- Mr.Farshid cleans the blackboard every day.
Mr.Farshid doesn’t clean the blackboard every day.

3- These are clocks.
These aren’t clocks.

4- We are washing our faces now.
We are not washing our faces now.

5- They play in the afternoon.
They don’t play in the afternoon.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب-سئوالی کنید:

B-Change into the questions:

1- This is a clean classroom.
Is this a clean classroom?

2- He has a good brother.
Does he have a good brother?

3- They are going back home.
Are they going back home?

4-I listen to my teacher every day.
Do you listen to your teacher every day?

5- The man is reading the Koran now.
Is the man reading the Koran now?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ج- از “now” به “every day” تبدیل کنید:

C-Change from “now” to “every day”:

Example:
He is standing now.
He stands every day.

1- The girl is sitting at that table now.

The girl sits at that table every day.

2-I am praying to Allah now.
I pray to Allah every day.

3- We are not doing our homework now.
We don’t do our homework every day.

4- He is not standing in the classroom now.
He doesn’t stand in the classroom every day.

5- You are doing your homework now.
You do your homework every day.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

د-مطابق نمونه جملات را تغییر دهید

D-Change the sentences like the example:

Example:
It is a book (on the table)
There is a book on the table.

1- It is a bag. (Under the bench)
There is a bag under the bench.

2- They are students. (In the classroom)
There are students in the classroom.

3- It is a window. (In the room)
There is a window in the room.

4- They are apples. (In the box)
There are apples in the box.

5- They are boys. (In the mosque)
There are boys in the mosque.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام