درس اول

صبح بخیر
Good morning.

حال شما چه طور؟
?How are you

خیلی خوبم، متشکرم.

.Very well, thank you

او (دختر) یک دانش آموز است.
.She is a student=she’s a student

او (پسر) یک دانش آموز است.
.He is a student=he’s a student

او یک معلم است.
.She is a teacher=she’s a teacher

او یک معلم است.
.He is a teacher=he’s a teacher

آن یک در است.
.It is a door=It’s a door

آن یک پنجره است.
.It is a window=It’s a window

آن یک خودکار است.
.It is a pen=It’s a pen

آن یک مداد است.
.It is a pencil=It’s a pencil

آن یک تخته سیاه است.
.It is a blackboard =It’s a blackboard

آن یک میز است.
.It is a table=It’s a table

آن یک میز تحریر است.
.It is a desk=It’s a desk

آن یک صندلی است.
.It is a chair=It’s a chair

آن یک نیمکت است.
.It is a bench=It’s a bench

من یک دانش آموز هستم.
.I am a student=I’m a student

شما یک معلم هستید.
.You are a teacher= you’re a teacher

توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید:

کتاب book

دیوار wall

دختر girl
چه کاره – چه what
شما چه کاره هستید؟ ?What are you

شما ممکن است این را هم بپسندید