خل بودن، یک تخته کم داشت

 

Definition:                                 

 

 

Humor,informal

 To be a little bit crazy, or not acting normally.

         خل بودن، یک تخته کم داشت

Example:

1) Paul has had a screw loose ever since his wife left him.

پاول از وقتی که زنش ولش کرده، پاک خل شده.

Etymology:

A ‘screw’ keeps things together; when a screw is loose, things fall apart. So a person who has a screw loose is falling apart mentally.

یک پیچ وسایل ر ا به هم می چسباند، وقتی یک پیچ شل باشد، اجزا از هم می پاشند. خب وقتی که می گیم مثلاً بابک:    have a screw loose

منظور این است که از نظر ذهنی به هم ریخته است.

Synonyms: off the wall