جا تر است و بچه نیست، علی ماند و حوضش، سار از درخت پرید، مرغ از قفس پریده، دیگر دیر شده است

The bird has flown

 

جا تر است و بچه نیست، علی ماند و حوضش، سار از درخت پرید، مرغ از قفس پریده، دیگر دیر شده است

 

informal used to say that the person you are looking for has already left or escaped.

Example:

– When the police arrived to make the arrest, the bird had flown.

وقتی که پلیس ها آمدند دستگیرش کنند، مرغ از قفس پریده بود.