جا تر است و بچه نیست، علی ماند و حوضش، سار از درخت پرید، مرغ از قفس پریده، دیگر دیر شده است

The bird has flown

 

جا تر است و بچه نیست، علی ماند و حوضش، سار از درخت پرید، مرغ از قفس پریده، دیگر دیر شده است

 

informal used to say that the person you are looking for has already left or escaped.

Example:

– When the police arrived to make the arrest, the bird had flown.

وقتی که پلیس ها آمدند دستگیرش کنند، مرغ از قفس پریده بود.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید