بالاخانه را اجاره دادن

Be bats (or batty)

Be bats

be mad, crazy

بالاخانه را اجاره دادن، عقل خود را از دست دادن، خل و چل بودن، … خل، سفیه، چل، به (بر) سر کسی زدن، عقل کسی پارسنگ (پاره سنگ) برداشتن، از مخ معاف بودن، “شوت”، بی مخ، دیوانه، “قاتی بودن سیمهای (کسی)”، تخته کم داشتن، کله خراب بودن، “روان کسی چاک بودن”.

example:

You must be bats to go out in the cold without a coat on.

If you think I’m going to lend you money, you must be bats.

اگر خیال می کنی می خواهم پول به تو قرض بدهم، حتما کله ات خراب است.