اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد صحیح فعل Go

🚫 اشتباهات رایج در زبان انگلیسی 🚫

کاربرد صحیح فعل Go

❌Don’t say: When exam is over I go to gym.
✔️Say: When exam is over I go gym.

 

عبارتِ go to home یک عبارت غلط است که گاهی زبان آموزان به اشتباه آن را به کار می برند. در این موقعیت از حرف اضافه to نباید استفاده شود.

شما ممکن است این را هم بپسندید